DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

23 489

+0,08%

do roku 2020


701

Zameldowania na

pobyt stały

242

Wymeldowania

pobytu stałego

205

Liczba

urodzeń

271

Liczba

zgonówW 2021 r. w Gminie Trzebnica odnotowano wzrost liczby ludności o 0,08%. Wzrost ten spowodowany jest znaczną przewagą liczby osób dokonujących zameldowania pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Liczba urodzeń zmalała o 22, a liczba zgonów o 6 względem roku 2020.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat