BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

1 394 451

-11,35%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Trzebnica przeznaczyła 1.394.451,26 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (214.071,77 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (853.030,91 zł). Istotnym kierunkiem wydatków gminy było również zarządzanie kryzysowe (207.326,73 zł). W ramach wydatkowanych środków 995.354,92 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.


Bezpieczeństwo w Gminie Trzebnica w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ484

Liczba przeprowadzonych interwencji w 2021 r.

213

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2021 r.

171

Liczba udzielonych pouczeń w 2021 r.


4

Liczba udzielonych pouczeń w związku z przestrzeganiem przepisów COVID-19 w 2021 r.

44

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony środowiska w 2021 r.

10

Liczba zabezpieczonych uroczystości i imprez sportowych w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych straży pożarnychGmina Trzebnica zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy Trzebnica występuje występuje 8 jednostek OSP:

 • OSP w Ujeźdźcu Wielkim;

 • OSP w Skoroszowie;

 • OSP w Domanowicach;

 • OSP w Brzykowie;

 • OSP w Biedaszkowie Wielkim;

 • OSP w Szczytkowicach;

 • OSP w Cerekwicy;

 • OSP w Marcinowie.

Gmina Trzebnica zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

 • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC dla nowo zakupionych pojazdów;

 • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

 • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

 • przegląd urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, zakup tlenu medycznego;

 • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

 • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

 • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.


117

Liczba zdarzeń / interwencji OSP w 2021 r.

47

Liczba zdarzeń / interwencji pożarniczych OSP w 2021 r.

62

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących miejscowych zagrożeń w 2021 r.