BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

148 978 327

+9,32%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 342

+9,23%

do roku 2020


6 012

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

330

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 578

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

39

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Trzebnica w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie na poziomie nieco ponad 35,7 mln zł, stanowiło blisko 24% wszystkich dochodów gminy. Warto odnotować, że w stosunku do poprzedniego roku wpływy Gminy Trzebnica z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 7,1 mln zł, czyli 25%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie blisko 29,3 mln zł (20% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów gminy była subwencja ogólna wykonana na poziomie 22,6 mln zł. Wskazać należy na stosunkowo wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu Gminy Trzebnica. Trzy najważniejsze źródła dochodów zapewniły w 2021 r. łącznie blisko 59% wpływów do budżetu. Dopiero czwartym, najważniejszym źródłem dochodów był podatek od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Trzebnica. Wykonany na poziomie blisko 12,3 mln zł, zapewnił ponad 8% wpływów budżetowych w 2021 r.10 głównych źródeł dochodów Gminy Trzebnica w 2021 r.Dochody Gminy Trzebnica w 2021 r.


Struktura dochodów Gminy Trzebnica w 2021 r.
WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

144 140 494

+6,89%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 137

+6,81%

do roku 2020


5 273

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

863

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

13 315 939

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

530 716

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem unijnym


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Trzebnica najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wydatki z tego obszaru wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2021 r. zrealizowano je na poziomie 43,5 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły ponad 30% wydatków gminy. Drugim bardzo istotnym obszarem funkcjonowania gminy była edukacja. Suma wydatków poniesionych w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła blisko 39,8 mln zł, co stanowiło niemal 28% środków budżetowych wydawanych w 2021 r. Obecność wydatków oświatowych w czołówce wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Znaczne środki przeznaczano również w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, co wiązało się z realizowanymi zadaniami w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało blisko 14,2 mln zł, co stanowiło niemal 10% wydatków budżetowych.

Główne kierunki wydatków Gminy Trzebnica w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

78 534 330

+0,23%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

3 343

+0,15%

do roku 20204 837 833

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

17 356 459

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

52,72%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

18 552

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Trzebnica w 2021 r. w stosunku do poprzedniego roku nie uległo zasadniczej zmianie. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Trzebnica wg ostatniej zmiany podjętej w 2021 r.